Wettelijke verplichtingen

Iedere werkgever dient passende maatregelen te treffen voor zijn personeel en bezoekers voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Arbo-wet. Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een zo goed mogelijk Arbo-beleid te voeren ten opzichte van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.

Het opstellen van een zgn. RI&E-plan behoort ook tot de taken van de werkgever. Het is voor ieder bedrijf of instelling verplicht een risico-inventarisatie en - evaluatie uit te (laten) voeren.

Deze inventarisatie vormt de basis voor o.a. de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers.

Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding - dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd.

Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

In de Arbo-wet zijn de taken van de bedrijfshulpverleners omschreven:
  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.
  • Het alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

In het "Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening" is door het Ministerie van BZK vastgelegd welke kennis en vaardigheden een bedrijfshulpverlener minimaal moet beheersen. Om hun taken goed uit te kunnen voeren hebben BHV/EHBO-ers basiskennis, vaardigheden en middelen nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.