RI&E

Opstellen Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Op grond van de Arbo-wet bent u als werkgever verplicht een RI&E te hebben. Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan.

En zo ja, wat dan precies?
Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen en tijdbalk maakt deel uit van de RI&E.

U dient de RI&E jaarlijks te toetsen of genomen maatregelen voldoende effect hebben gehad en of er wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze toetsing kunt u zelf uitvoeren, waarbij een kort gedateerd verslag wordt toegevoegd.

Onze werkwijze is als volgt:
We maken een afspraak voor een bedrijfsbezoek waarin een rondgang wordt gemaakt en we u een interview afnemen d.m.v. een vragenlijst.
Op basis van de door u verstrekte gegevens en de door ons geconstateerde feiten stellen wij een rapportage samen en geven de noodzakelijke actiepunten aan.

Aansluitend zal het rapport met u worden besproken en worden de actiepunten toegelicht. De kosten voor het uitvoeren van de actiepunten en eventuele toetsing door een Arbodienst zijn maatwerk, u ontvangt hiervoor desgewenst een aparte aanbieding.

Het rapport zal worden opgesteld door een gediplomeerd Veiligheidskundige zodat de kwaliteit is gewaarborgd.

Terug naar overzicht Overige diensten