Algemene Voorwaarden BEHUFA Barneveld (Download in PDF formaat)

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

a. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, danwel (ingeval de offerte diverse opties bevat) op de nader opgemaakte overeenkomst.

b. In het hiernavolgende wordt verstaan:

- onder Opdrachtnemer: BEHUFA Barneveld

- onder Opdrachtgever: de contractspartij van BEHUFA Barneveld in de totstandgekomen overeenkomst, dan wel geadresseerde van de door BEHUFA Barneveld verzonden offerte.

c. Alle offertes worden gedurende twee maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

d. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen.

e. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Opdrachtnemer heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden. Indien geen offerte is afgegeven komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.

f. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.

g. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de dienstverleningsovereenkomsten die Opdrachtnemer sluit, tenzij in de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In dat geval prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

h. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zijnschriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Duur overeenkomst

a. Overeenkomsten die een duurzame(re) relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever behelzen, zoals bijvoorbeeld de overeenkomst tot het verzorgen van opleidingen, gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in de offerte of de overeenkomst anders wordt vermeld. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst van rechtswege door het verloop van de bepaalde tijd. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen dienen zij dit schriftelijk overeen te komen.

b. Overeenkomsten inzake de levering en/of installatie van zaken of goederen e.d. gelden voor de duur van de uitvoering van de opdracht c.q. het project.

4 Levering en verzending

a. Alle leveringen van bestellingen geschieden franco vanaf Ђ 200,00 netto aan het door Opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

b. Alle zaken zijn vanaf het ogenblik dat zij het magazijn van Opdrachtnemer hebben verlaten voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook ingeval van franco levering en niettegenstaande eventuele anders luidende bepalingen op de vrachtbrief.

c. U kunt binnen 24 uur na levering van producten en tekenwerk kosteloos reclameren. Latere reclames worden tegen het geldende uurtarief berekend.

5. Termijnen

a. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Opdrachtnemer haar diensten en producten binnen redelijke termijnen leveren. Diploma's en certificaten worden uiterlijk 12 weken na het afronden van de cursus verstuurd mits de factuur volledig is voldaan.

b. De in de offerte of de overeenkomst vermelde termijnen gelden niet als fataal, tenzij anders is overeengekomen.

6. Montage

a. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren materialen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, behoudens indien de uitvoering van bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of vanwege Opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte gegevens of vervaardigde tekeningen.

b. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:

- de inrichtingen en/of voorzieningen als hiervoor bedoeld in sub. a. tijdig gereed zijn;

- het personeel van Opdrachtnemer, danwel van een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, haar werkzaamheden kan beginnen en voorts altijd in de gelegenheid wordt gesteld haar werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien dat noodzakelijk wordt geacht en dit tijdig aan Opdrachtgever is gemeld;

- de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;

- de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;

- de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

- de nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (zoals o.a. water, elektriciteit, verwarming, verlichting) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;

- alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;

- bij aanvang van en tijdens de montagewerkzaamheden de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

c. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan 1 van de onder sub a en b genoemde voorwaarden, wordt de levertijd verlengd met een zodanige tijd als nodig is om wel aan die voor waarden te voldoen, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om eventuele schade welke daardoor door Opdrachtgever wordt geleden te vergoeden. Ingeval van eventuele schade en/of extra kosten voor Opdrachtnemer kan deze aan Opdrachtgever een redelijke vergoeding in rekening brengen.

7. Constructie, maten, gewichten

a. Eventuele geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.

b. Opgegeven gewichten zijn zo nauwkeurig mogelijk geschat, maar een dergelijke opgave is nimmer bindend.

8. Prijzen/tarieven

a. De diensten/producten zullen worden geleverd tegen de in de offerte of de overeenkomst, c.q. de bijlage hiervan genoemde prijzen.

b. De in de offerte genoemde prijzen en tarieven hebben dezelfde geldigheidsduur als de offerte.

c. De prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op franco levering bij bestellingen vanaf Ђ 200,00 netto aan huis bij aflevering binnen Nederland en op levering af magazijn/fabriek bij aflevering buiten Nederland.

d. Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst, maar vууr levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt in ййn of meer kostprijsbepalende factoren, is Opdrachtnemer gerechtigd die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. Het betreft hier o.a. factoren zoals, doch niet beperkt tot, wijzigingen van in/uitvoerrechten en belastingen of inkoopprijzen.

e. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen voor cursussen een geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. Hierna heeft Opdrachtnemer het recht de

prijzen en tarieven eenmaal per jaar te herzien. De nieuw te gelden prijzen zullen uiterlijk ййn maand voor afloop van het kalenderjaar bekend worden gemaakt via de website.

f. Duplicaten van certificaten en diploma's worden tegen een vooraf ontvangen vergoeding verstrekt.

9. Facturering

Direct na totstandkoming van de overeenkomst dan wel de schriftelijke verstrekking van een nadere opdracht kan door Opdrachtnemer 25% van de door Opdrachtgever te betalen vergoeding worden gefactureerd. Het restant zal vervolgens direct na voltooiing van (delen van) de overeenkomst c.q. opdracht worden gefactureerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ("open-inschrijf ") cursussen. Hiervoor dient de vergoeding minimaal 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag betaald te zijn.

10. Betaling

a. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, behoudens andere gemaakte afspraken.

b. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is Opdrachtgever tevens de wettelijke (handels-) rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd.

c. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in deze aanmaning genoemde termijn, is Opdrachtgever tevens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van Ђ 40,-.

d. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan.

11. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren en/of geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten heeft voldaan. Het is Opdrachtgever toegestaan om over de zaken te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is echter niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van Opdrachtnemer te onttrekken.

b. Opdrachtgever verplicht zich haar volledige medewerking te verlenen, teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de betreffende zaken bij Opdrachtgever terug te halen.

12. Geheimhouding

a. Opdrachtnemer garandeert alle informatie die zij bij uitvoering van de werkzaamheden verkrijgt van en over Opdrachtgever, vertrouwelijk te behandelen. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat deze informatie niet onbevoegd door derden kan worden ingezien of in handen van derden geraakt.

b. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven in sub a. van dit artikel opleggen aan al haar personeel en alle overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

c. Opdrachtgever verbindt zich, alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtnemer verkrijgt slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is gesloten en overigens vertrouwelijk te behandelen. Opdrachtgever zal deze informatie slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is en in dat geval opslaan op een voor derden niet toegankelijke plaats. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden geraakt.

d. De door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen, en ook de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters e.d. blijven eigendom van Opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Zij dienen in goede staat aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd, tenzij anders is overeengekomen.

13. Garanties

a. Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering, mits Opdrachtgever aantoont dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is te wijten aan bij (op)levering niet waarneembare gebreken, gebrekkige be- of afwerking, of slecht materiaal.

b. De garantie bestaat daarin dat Opdrachtnemer de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor haar rekening zal herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zal zorgdragen. Ingeval van vervanging wordt de te vervangen zaak eigendom van Opdrachtnemer.

c. Alle garantieverplichtingen vervallen ingeval van:

- onjuist gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing of ondeugdelijk onderhoud of opslag door of vanwege Opdrachtgever;

- zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen, nabewerkingen en/of reparaties;

- gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.

14. Aansprakelijkheid

In geval van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad aan de zijde van Opdrachtnemer is zij uitsluitend aansprakelijk voor zaakschade en/of persoonsschade. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Onder zaakschade wordt verstaan: schade aan zaken door beschadiging, vernietiging, vermissing en/of verontreiniging en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen. Onder persoonsschade wordt verstaan: schade aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend en de daarmee verband houdende gevolgen.

Onder overige schade wordt verstaan: alle andere schade dan zaakschade en/of persoonsschade, waaronder tevens begrepen gevolgschade. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als ййn gebeurtenis. Tijdens deelname aan de praktische vaardigheden dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften van Opdrachtnemer te worden nageleefd.

15. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van Opdrachtgever) voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.

16. Reclames

Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 24 uur na ontvangst van de zaken of de oplevering van de werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijker wijs is of kan worden ontdekt. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame.

17. Overmacht

a. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beлindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht reeds een gedeelte van de overeengekomen diensten heeft geleverd, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk een nota te zenden en is Opdrachtgever gehouden deze te voldoen.

c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder wordt onder meer verstaan: stakingen, overheidsmaatregelen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij en het in gebreke blijven van (toe)leveranciers van Opdrachtnemer.

18. Opzegging, Annulering

a. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds tegen het einde van de maand op te zeggen. Deze opzegging dient te

geschieden per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden.

b. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk ingeval van een overeenkomst voor bepaalde tijd c.q. voor een bepaald project.

c. Annulering van opdrachten kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

- bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 30% van het overeengekomen totaalbedrag zoals vermeld in offerte;

- bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 75% van het overeengekomen totaalbedrag zoalsvermeld in offerte;

- bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 100% van het overeengekomen totaalbedrag zoals vermeld in offerte;

d. Indien Opdrachtnemer wegens enigerlei omstandigheid zich genoodzaakt ziet de opleiding te annuleren dan dient zij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

19. Beлindiging

a. leder der partijen is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beлindigen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade, (waaronder begrepen gederfde winst) en rente, ingeval:

- de contractspartij ййn of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de contractspartij, na schriftelijke aanmaning om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen, nalatig blijft in het nakomen van die verplichtingen;

- aan de contractspartij sursйance van betaling is verleend of de contractspartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel een daartoe strekkend verzoek is ingediend;

- de contractspartij in liquidatie treedt of anderszins geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven, waaronder tevens wordt begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf.

b. Ingeval van een situatie als genoemd onder sub a. is de vordering over het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, en ook de uit opschorting of beлindiging voortvloeiende schade, direct opeisbaar. Voorts kan Opdrachtnemer als dan het door haar geleverde als haar eigendom terugvorderen.

20. Adreswijziging

a. Opdrachtgever is gehouden eventuele adreswijzigingen binnen 5 dagen aan Opdrachtnemer mede te delen.

b. Opdrachtnemer is gerechtigd het laatst opgegeven adres als juist te blijven beschouwen tot haar een nieuw adres door Opdrachtgever wordt meegedeeld.

21. Toepasselijk recht

a. Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtnemer, behoudens uitzonderingen volgens dwingend recht. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke Internationaal Verdrag bevoegde rechter.